TOTAL PROPERTY MANAGEMENT AND PROPERTY SERVICE SOLUTIONS

ABOUT US

บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

MADE FROM HER

SENA J Property บริษัทหนึ่งในเครือ SENA Development ที่เกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ความสุขให้ทุกครอบครัว เพราะเราเชื่อว่าบ้านเป็นพื้นที่แห่งความทรงจําและสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ทุกคนได้เติบโตขึ้นในทุกๆวัน

บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารของ ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กับแนวคิด Made From Her ด้วยการใส่ใจทุกรายละเอียดชีวิต เพราะที่อยู่อาศัย…เป็นสิ่งที่เมื่อเราเลือกและตัดสินใจซื้อด้วยเงินก้อนใหญ่แล้ว ทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตภายในที่อยู่อาศัยนั้นมีความสำคัญ และสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในระยะยาวภายในที่พักอาศัยที่เราเลือกซึ่งต้องตอบโจทย์ทั้งตัวเราเองและคนที่อยู่ร่วมกันกับเรา เหมือนประโยคที่ว่า “คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า”

บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ Sen X

เซ็น เอกซ์ ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับมาตรฐานสากลอย่างครบวงจร ทั้งในรูปแบบที่อยู่อาศัย และอาคารธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ขยายการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับพรีเมี่ยมเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ออกแบบโดยพื้นฐานแนวความคิด LIFE SIMPLIFIED เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้ชีวิตอีกทั้งได้ร่วมกันประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

Delivering comprehensive property management and service solutions adhering to international standards, serving both residential and commercial properties. Our real estate portfolio is diversified with premium development projects tailored to accommodate a variety of lifestyles for our target customers. We are dedicated to advancing digital technology with a ‘Life Simplified’ approach, striving to enhance customers’ convenience and comfort, while also emphasizing energy conservation, cost-effectiveness, and environmental friendliness to promote sustainable living.

พันธมิตร

NEC Thailand

NEC Thailand บิ๊กด้านไอที พลิกโฉมแพลตฟอร์มใหม่
“Smart Living Community”

Partners

VISION วิสัยทัศน์

“ RESHAPE THE FUTURE OF PROPERTY MANAGEMENT AND PROPERTY SERVICES ”

asia-ga06dce9d6_1200

เป็นผู้นำในวงการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานสากล สร้างสรรค์พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยมมีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตในทุกมิติให้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น และรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

Being a leader in the property management and property services sector, Crafting premium real estate projects .Pushing the boundaries of innovation technology to make life easier , while focus on environmental sustainability approach.

VISION

MISSION พันธกิจ

1. ให้บริการแบบมืออาชีพมาตรฐานสากล ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ที่หลากหลาย

2. มุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยีที่ให้ความสะดวกสบาย ภายใต้ Concept “Life simplified”

3. ยึดถือแนวคิดหลักการทำงานที่ใส่ใจ รักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นผู้ขับเคลื่อนในการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

 

1. Delivering international standard services, catering to the diverse demands of modern lifestyles.

2. Continuously innovating digital technology under the concept of “Life Simplified”

3. Committed to the fundamental working principle of environmental preservation and being a driving force to shape a sustainable lifestyles.

พันธกิจรูปแบบที่ 2

MISSION

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์

VISION

” เรามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเป็นเจ้าของและสร้างความอุ่นใจในการดูแลหลังการขาย ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบแทนคืนสู่สังคม “

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณค่าองค์กร

CORE VALUE

“ในการพัฒนาสินค้าให้เกิดความภูมิใจสูงสุดต่อลูกค้า
จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่ายทุกระดับชั้น”
“จึงจำเป็นต้องมีหลักคิดในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
หลักคิดที่ว่านั้นมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน ซึ่งหากเปรียบเสนา คือ “บ้าน”
หลักคิด 4 ประการที่ว่านั้น ก็เปรียบเสมือนกับเสาหลัก 4 ต้น ของบ้านหลังนี้
และนั่นคือ 4 Core Values อันประกอบด้วย”

ความภูมิใจ

“เสนา ภูมิใจในการเป็นบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ”
เสนาเห็นความสำคัญกับลูกค้าตลอดมาโดยเห็นได้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจด้วยความภูมิใจในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจที่ลูกค้าระดับชนชั้นกลาง-ล่าง สามารถจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป

Award

SUSTAINABILITY DISCLOSURE ACKNOWEDGEMENT 2023

บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ Sen X รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2566 รางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) เป็นปีแรก รางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบการรายงานสากลมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่อ้างอิงจาก Ceres-ACCA ประกอบด้วย ความสมบูรณ์ของรายงาน ความน่าเชื่อถือของรายงาน การสื่อสารและนำเสนอรายงาน ตามลำดับ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเผยแพร่ข้อมูลองค์กรอย่างเปิดเผยรอบด้าน

นโยบายด้านการต่อต้าน การคอร์รัปชั่น

"เสนา มีความมุ่งมั่น ในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ"

“บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ดําเนินธุรกิจภายใต้การกํากับ ดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งยังมีความมุ่งมั่น
ในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการทุจริต และเป็นกรอบปฏิบัติของการดําเนินธุรกิจบริษัทฯจึงกําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตไว้ ดังนี้”

บริษัทในกลุ่มเซ็น เอกซ์

Property Management

Premium Property Management

Digital Business

E-Commerce

Brokerage Service

Hotal & SA Management

1