นักลงทุนสัมพันธ์

เซ็น เอกซ์ ภูมิใจในการเป็นบริษัท
ที่ดีมีคุณภาพ

มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการสำหรับกลุ่มเฉพาะ(Niche market) และกลุ่มลูกค้าระดับสูง รวมถึงผลักดันการขยายบริการด้านที่อยู่อาศัยอย่างครอบคลุมและคุ้มค่า โดยมุ่งตอบโจทย์ New Mega Trends ของโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยความละเอียดใส่ใจและจริงจังในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน

ข้อมูลและอัตราการเงินที่สำคัญ