คณะกรรมการบริษัท

Directors

นายวรมิตร ครุฑโต

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

นางสุพินท์ มีชูชีพ

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.รพี ม่วงนนท์

กรรมการอิสระ

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

Directors

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ประธานกรรมการบริหาร

นางสุพินท์ มีชูชีพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร​

นางวรรณิภา วุฒิวัฒน์

กรรมการบริหาร

นางสาวศิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)

คณะกรรมการตรวจสอบ

Directors

ดร.รพี ม่วงนนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

Directors

นายวรมิตร ครุฑโต

ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

Directors

นางสาวสุคนธา เกษมสุข

เลขานุการบริษัท

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการบริษัท