ดร.รพี ม่วงนนท์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

Directors

ดร.รพี ม่วงนนท์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – สกุลดร.รพี ม่วงนนท์
อายุ58 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
บมจ. เซ็น เอกซ์
 • 4 กรกฎาคม 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Certified Management Consultant (CMC), Institute of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
 • MBA, Indiana University, South Bend, USA
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรพัฒนา “ผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม” (Innovative Organization : Certified Assessor Program) (พ.ศ. 2564)
 • Institute of Management Consultants Association of Thailand (IMCT) Certified Management Consultant (26 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550)
 • Director Certification Program รุ่นที่ 80 (กันยายน พ.ศ. 2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • โครงการพัฒนาผู้บริหารทางการเงิน – FINEX รุ่นที่ 15 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2549)
 • Capital market Academy Leadership Program (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2548)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 กรกฎาคม 2566
การถือหุ้นในบริษัท(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 19 พ.ย. 2551 – 14 ก.พ. 2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • บมจ.เอ เอ็ม เอส โซลูชั่นส์ (A Subsidiary of TAGS)
17 ม.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2551 ผู้จัดการใหญ่
 • บมจ.ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด Elite Card (รัฐวิสาหกิจ)
6 ต.ค. 2549 – 16 ม.ค. 2551 กรรมการและรักษาการผู้จัดการใหญ่
 • บมจ.ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด Elite Card (รัฐวิสาหกิจ)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 15 ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1 ต.ค. 2551 – 18 พ.ย. 2551 รักษาการผู้จัดการทั่วไป
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
4 ก.ค. 2548 – 5 ต.ค. 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
3 ก.ย. 2547 – 1 ก.ค. 2548 รองผู้อำนวยการสำนักงาน
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
27 มี.ค. 2545 – 2 ก.ย. 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายร่วมลงทุน 2,ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้ามไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

นายวรมิตร ครุฑโต

ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการบริษัท

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระ

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการบริษัท

นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์

กรรมการอิสระ

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

กรรมการอิสระ

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์

กรรมการบริษัท