นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – สกุล นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์
อายุ 69 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
บมจ. เซ็น เอกซ์
 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • MINI MBA รุ่น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Management Development Program (MDP16) Siam Cement Group The Wharton School University Of Pennsylvania
 • การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (มส6) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม ไม่มี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มีนาคม 2565
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เหรัญญิก
 • ชมรม ศิษย์เก่าความมั่นคงขั้นสูง (ศมส.)
2549 – 2557
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.ผลิตภัณฑ์วิศวไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.ไอชินทากาโอกะ เอเชีย
2542 – 2545 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 • บจก.ผลิตภัณฑ์วิศวไทย
2537 – 2542 ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
 • บจก.นวโลหะไทย
2522 – 2537 ผู้จัดการแผนกบัญชี
 • บจก.สยามคูโบต้าดีเซล
2522 – 2557 บริษัท ในเครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 2519 – 2522 ผู้ตรวจสอบอาวุโส
 • บจก. เอส จี วี ณ ถลาง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

นายวรมิตร ครุฑโต

ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการบริษัท

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระ

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการบริษัท

นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์

กรรมการอิสระ

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

กรรมการอิสระ

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์

กรรมการบริษัท