นางสาวศิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)

นางสาวศิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)

ชื่อ – สกุลนางสาวศิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์
อายุ39 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • บมจ. เซ็น เอกซ์

13 พฤษภาคม 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท International Business Management, University of Surrey, DUFE-DALIAN
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 ปี 2567
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

  – หลักสูตร e-Learning CFO’s Orientation Course for New IPOs (Thai Version) ปี 2567

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

  – Executive Development Program รุ่นที่ 17 ปี 2560

 • Strategic Investment of Optimal Return วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ปี 2558
 • โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (YEP 17) ธนาคารไทยพาณิชย์ ปี 2557
 • กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RECU 43) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ13 พฤษภาคม 2567
การถือหุ้นในบริษัท(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

 • บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ

 • บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่

 • บจก. เสนา โซลา เอนเนอร์ยี่

 • บจก. เสนา กรีน ออโตโมทีฟ

 • บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 1

 • บจก. เสนา ชิเซ็น โซลา เอนเนอร์ยี่

 • บจก.เสนา รีฟอเรสเทชั่น

 • บจก. เซ็นเอกซ์ ดิจิตัล

 • บจก. เสนาฮันคิว 1

 • บจก. เสนาฮันคิว 2

 • บจก. เสนาฮันคิว 3

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 4

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 5

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 6

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 7

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 8

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 9

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 10

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 11

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 12

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 13

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 14

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 15

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 16

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 17

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 18

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 19

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 20

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 21

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 22

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 23

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 24

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 25

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 26

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 27

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 28

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 29

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 30

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 31

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 32

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 33

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 34

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 35

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 36

 • บจก. เสนา เอชเอชพี 37

 • บจก.เสนา เอชเอชพี

   

   

   

   

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้ามไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

นายวรมิตร ครุฑโต

ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการบริษัท

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระ

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการบริษัท

นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์

กรรมการอิสระ

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

กรรมการอิสระ

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์

กรรมการบริษัท