นายชินพันธ์ ตรีทิพชุมสิริ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) / กรรมการบริหาร

Directors

นายชินพันธ์ ตรีทิพชุมสิริ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) / กรรมการบริหาร

ชื่อ – สกุล นายชินพันธ์ ตรีทิพชุมสิริ
อายุ 62 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
 • กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) – หลักสูตร e-Learning CFO’s Orientation Course for New IPOs (Thai Version)
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) – TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 8/2566
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2566
การถือหุ้นในบริษัท(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่น 2562 – 2563 Chief Support Officer
 • บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้
2560 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสรรหาและจัดซื้อที่ดิน
 • บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
2557 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อจัดจ้าง
 • บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
2551 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
 • บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน เลขานุการและอนุกรรมาธิการ
 • คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน
 • คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังวุฒิสภา
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • กรรมการ
 • คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
 • คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ปัจจุบัน คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

นายวรมิตร ครุฑโต

ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการบริษัท

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระ

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการบริษัท

นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์

กรรมการอิสระ

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

กรรมการอิสระ

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์

กรรมการบริษัท