นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – สกุล นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี
อายุ 65 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
บมจ. เซ็น เอกซ์
  • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม ไม่มี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มีนาคม 2565
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่น 2534 – 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ
  • บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ
2528 – 2534 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อสาขากลาง
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 – 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
2545 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2541 – 2545 ผู้ประสานโครงการ
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
2524 – 2528 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
  • สำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

นายวรมิตร ครุฑโต

ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการบริษัท

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระ

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการบริษัท

นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์

กรรมการอิสระ

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

กรรมการอิสระ

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์

กรรมการบริษัท