ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Directors

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อ – สกุลผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
อายุ49 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน
บมจ. เซ็น เอกซ์
 • 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, U.S.A. PH.D. (ECONOMICS)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of California, U.S.A. M.B.A (Finance and Accounting)
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, U.S.A. M.A. (ECONOMICS)
 • ปริญญาตรี บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • Bangkok Bank Student Internship Program ปี 2536 โดยธนาคารกรุงเทพ
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) – Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2548 – Director Institution Program (DCP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2548
 • Certificate in Real Estate Investments and Financing FAME, International Center for Financial Asset Management and Engineering, Geneva Switzerland ปีที่เข้ารับการอบรม 2548
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปีที่เข้ารับการอบรม 2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 8) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่14) ปีที่เข้ารับการอบรม 2553
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายการตุลาการ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม (บยส. รุ่นที่16) ปีที่เข้ารับการอบรม 2555
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ15 ธันวาคม 2564
การถือหุ้นในบริษัท(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นบมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
 • 2566 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก. เมโทรบ็อกซ์
 • บจก. เสนา เมโทรบ็อกซ์
 • บจก. เงินสดใจดี
 • บจก. เอส.เจ.เฮลธ์แคร์
 • บจก. เสนา รีฟอเรสท์เทชั่น
 • บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 17
 • บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 18
 • บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 19
 • บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 20
 • บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 22
 • บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 23
 • บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่ 24
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 16
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 24
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 25
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 27
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 34
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 35
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 36
 • บจก. เสนา กรีน ออโตโมทีฟ
 • บจก. เสนา ชิเซ็น โซลาร์ เอนเนอร์ยี่
 • บจก. เจ.เอส.พี. แอสพลัส
 • บจก. เซ็น เอกซ์ ดิจิทัล
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก.บริหารสินทรัพย์ ที แอนด์ ที
 • บจก.เสนา แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส
 • บจก.บ้านพุทธรักษา 2015
 • บจก.บ้านพุทธชาติ 2015
 • บจก.บ้านรื่นรมย์ 2015
 • บจก.สำเพ็ง 2 พลาซ่า
 • บจก.เสนาเจ พร็อพเพอร์ตี้ 1
 • บจก.เสนาเจ พร็อพเพอร์ตี้ 2
 • บจก.เสนาเจ พร็อพเพอร์ตี้ 4
 • บจก. เจริญนครแลนด์
 • บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 26
 • บจก. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 27
 • บจก. สินบ้านมงคล
 • บจก. เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์
2565 – ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร
 • ประธานที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาของคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
 • กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.กทม.)
 • กรรมการ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ
 • กรรมการ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง และแนวทางการเสียภาษีของผู้ถือครองที่ดิน
 • กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การบริหารทรัพย์สินและการเร่งรัดหนี้ของกรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาของศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 18
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 19
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 22
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 23
 • บจก.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 20
 • บจก.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 23
 • บจก.เสนา ไอเดีย
2564 – 2567 กรรมการสภาและกรรมการบริหาร
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
2564 – 2566 คณะกรรมการ
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 15
 • บจก.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 17
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 17
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 21
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการคัดเลือกเอกชนดำเนินโครงการพัฒนาอาคาร สยามกิตติ์ (Block L)
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับและติดตามโครงการตามสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 21 – 22 (บริเวณหัวมุมสี่แยกสามย่าน)
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับและติดตามโครงการตามสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน (อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก.ทีเค นวกิจ
 • บจก.วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส
 • บจก.อีลีท เรสซิเดนซ์
 • บจก.เสนาวณิช พร็อพเพอร์ตี้
 • บจก.เสนาเอชเอชพี 15
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 8
 • บจก.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 9
 • บจก. แอคคิวท์ เรียลตี้
 • บจก. เสนาเทคโน โซลูชั่น
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 4
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 5
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 6
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 7
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 8
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 9
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 10
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 11
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 12
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 13
 • บจก. เสนา เอชเอชพี 14
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 2
 • บจก.เสนา ฮันคิว 1
 • บจก.เสนา ฮันคิว 2
 • บจก.เสนา ฮันคิว 3
 • บจก.เสนาแมเนจเม้นท์
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอ 1
 • บจก.เสนากรีน เอนเนอร์ยี่ 2
2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
 • สมาคมอาคารชุดไทย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก. เสนา กรีน เอนเนอร์ยี่
 • บจก.แม็กซ์โซลาร์
 • บจก.บี.กริม.เสนา โซลาร์เพาเวอร์
 • บจก.ทีพีเอส คอมเมอร์เชี่ยล
 • บจก.เสนากรีน เอนเนอร์ยี่ 1
 • บจก.เอทโซลาร์
 • บจก.โซลาร์วา
2556 – ปัจจุบัน อุปนายกฝ่ายวิชาการ
 • สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก.อีสเทิร์น เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • บจก.พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก.บ้านร่วมทางฝัน
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก.เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์
2542 – ปัจจุบัน กรรมการ
 • บจก.เดอะ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้ามไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

นายวรมิตร ครุฑโต

ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

กรรมการบริษัท

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการอิสระ

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการบริษัท

นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์

กรรมการอิสระ

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

กรรมการอิสระ

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์

กรรมการบริษัท