ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ หัวข้อ ไฟล์เอกสาร
10 ก.ค. 2567 แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไฟล์เอกสาร
28 มิ.ย. 2567 หุ้นเพิ่มทุนของ SENX เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ไฟล์เอกสาร
21 มิ.ย. 2567 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SENX-W1 (ครั้งสุดท้าย) (F53-5) ไฟล์เอกสาร
24 พ.ค. 2567 28 พฤษภาคม 2567 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ SENX-W1 ไฟล์เอกสาร
14 พ.ค. 2567 แจ้งการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน (รายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี) ไฟล์เอกสาร
13 พ.ค. 2567 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงิน) ไฟล์เอกสาร
13 พ.ค. 2567 แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริหารและเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ไฟล์เอกสาร
13 พ.ค. 2567 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO ไฟล์เอกสาร
13 พ.ค. 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 ไฟล์เอกสาร
13 พ.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) ไฟล์เอกสาร
07 พ.ค. 2567 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ไฟล์เอกสาร
30 เม.ย. 2567 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SENX-W1 (F53-5) ไฟล์เอกสาร
26 เม.ย. 2567 แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (Employee Joint Investment Program “EJIP” No. 1/2024) ไฟล์เอกสาร
24 เม.ย. 2567 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ไฟล์เอกสาร
24 เม.ย. 2567 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ไฟล์เอกสาร
24 เม.ย. 2567 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SENX-W1 ไฟล์เอกสาร
19 เม.ย. 2567 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SENX-W1 ไฟล์เอกสาร
17 เม.ย. 2567 การไม่ปรับสิทธิของ SENX-W1 ไฟล์เอกสาร
09 เม.ย. 2567 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ไฟล์เอกสาร
05 เม.ย. 2567 กำหนดการใช้สิทธิของ SENX-W1 ไฟล์เอกสาร
02 เม.ย. 2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ไฟล์เอกสาร
13 มี.ค. 2567 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ ไฟล์เอกสาร
11 มี.ค. 2567 แจ้งมติ BOD ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์ จำกัด การซื้อที่ดินจากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด อนุมัติ EJIP ครั้งที่ 1/2567และกำหนดการประชุม AGM 2567(แก้ไข2) ไฟล์เอกสาร
01 มี.ค. 2567 แจ้งการเช่าอาคารสำนักงาน (รายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี) ไฟล์เอกสาร
27 ก.พ. 2567 แจ้งมติ BOD ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์ จำกัด การซื้อที่ดินจากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด อนุมัติ EJIP ครั้งที่ 1/2567 และกำหนดการประชุม AGM 2567(แก้ไข) ไฟล์เอกสาร
23 ก.พ. 2567 แจ้งมติ BOD ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์ จำกัด การซื้อที่ดินจากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด อนุมัติโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2567 และกำหนดการประชุม AGM 2567 ไฟล์เอกสาร
23 ก.พ. 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ไฟล์เอกสาร
23 ก.พ. 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ไฟล์เอกสาร
31 ม.ค. 2567 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SENX-W1 (F53-5) ไฟล์เอกสาร
12 ม.ค. 2567 กำหนดการใช้สิทธิของ SENX-W1 ไฟล์เอกสาร
วันที่ หัวข้อ ไฟล์เอกสาร
22 ธ.ค. 2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงิน) ไฟล์เอกสาร
01 ธ.ค. 2566 แจ้งกำหนดวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2567 ไฟล์เอกสาร
10 พ.ย. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดของบริษัท ประจำปี 2566 ไฟล์เอกสาร
10 พ.ย. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO ไฟล์เอกสาร
10 พ.ย. 2566 แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริหารและเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ไฟล์เอกสาร
10 พ.ย. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 ไฟล์เอกสาร
10 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) ไฟล์เอกสาร
31 ต.ค. 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SENX-W1 (F53-5) ไฟล์เอกสาร
06 ต.ค. 2566 กำหนดการใช้สิทธิของ SENX-W1 ไฟล์เอกสาร
29 ก.ย. 2566 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อน การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไฟล์เอกสาร
14 ก.ย. 2566 การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ไฟล์เอกสาร
15 ส.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ไฟล์เอกสาร
15 ส.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ไฟล์เอกสาร
31 ก.ค. 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SENX-W1 (F53-5) ไฟล์เอกสาร
07 ก.ค. 2566 แจ้งการสิ้นสภาพของบริษัทย่อย (แก้ไข) ไฟล์เอกสาร
06 ก.ค. 2566 กำหนดการใช้สิทธิของ SENX-W1 ไฟล์เอกสาร
04 ก.ค. 2566 แจ้งการสิ้นสภาพของบริษัทย่อย ไฟล์เอกสาร
04 ก.ค. 2566 แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ไฟล์เอกสาร
30 มิ.ย. 2566 แจ้งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบลาออก ไฟล์เอกสาร
28 มิ.ย. 2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงิน) ไฟล์เอกสาร
15 มิ.ย. 2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงิน) ไฟล์เอกสาร
17 พ.ค. 2566 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ SENAJ ไฟล์เอกสาร
17 พ.ค. 2566 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของบริษัทฯ (แก้ไข) ไฟล์เอกสาร
17 พ.ค. 2566 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของบริษัทฯ ไฟล์เอกสาร
16 พ.ค. 2566 แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กรรมการบริหาร และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ (แก้ไข) ไฟล์เอกสาร
15 พ.ค. 2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงิน) ไฟล์เอกสาร
15 พ.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 ไฟล์เอกสาร
15 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) ไฟล์เอกสาร
12 พ.ค. 2566 แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กรรมการบริหาร และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ไฟล์เอกสาร
09 พ.ค. 2566 การเผยแพร่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลบนเว็บไซต์ของบริษัท ไฟล์เอกสาร
09 พ.ค. 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุม และวีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ไฟล์เอกสาร
02 พ.ค. 2566 การเผยแพร่ประกาศงบการเงินบนเว็บไซต์ของบริษัท ไฟล์เอกสาร
28 เม.ย. 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SENAJ-W1 (F53-5) ไฟล์เอกสาร
25 เม.ย. 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไฟล์เอกสาร
18 เม.ย. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (Employee Joint Investment Program “EJIP” No. 1/2023) ไฟล์เอกสาร
11 เม.ย. 2566 กำหนดการใช้สิทธิของ SENAJ-W1 ไฟล์เอกสาร
24 มี.ค. 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท ไฟล์เอกสาร
09 มี.ค. 2566 แจ้งมติ BOD 1/2566 งดจ่ายเงินปันผล ล้างขาดทุนสะสม เปลี่ยน CFO เปลี่ยนชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขข้อบังคับ อนุมัติโครงการ EJIP 1/2566 และกำหนดการประชุม AGM ปี 2566 (แก้ไขชื่อบริษัทที่เปลี่ยนใหม่) ไฟล์เอกสาร
27 ก.พ. 2566 แจ้งมติ BOD 1/2566 งดจ่ายเงินปันผล ล้างขาดทุนสะสม เปลี่ยน CFO เปลี่ยนชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขข้อบังคับ อนุมัติโครงการ EJIP 1/2566 และกำหนดการประชุม AGM ปี 2566 (แก้ไข และ เพิ่ม Template)สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ไฟล์เอกสาร
27 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ไฟล์เอกสาร
27 ก.พ. 2566 แจ้งการเปลี่ยนแปลง CEO ไฟล์เอกสาร
27 ก.พ. 2566 แจ้งมติ BOD 1/2566 งดจ่ายเงินปันผล การล้างขาดทุนสะสม เปลี่ยนแปลง CFO เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ อนุมัติโครงการ EJIP ครั้งที่ 1/2566 และกำหนดการประชุม AGM ปี 2566 ไฟล์เอกสาร
27 ก.พ. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ไฟล์เอกสาร
27 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ไฟล์เอกสาร
07 ก.พ. 2566 แจ้งการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด (แก้ไข โครงสร้างกรรมการบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด) ไฟล์เอกสาร
31 ม.ค. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าหุ้นสามัญของ บริษัท วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ไฟล์เอกสาร
09 ม.ค. 2566 แจ้งการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ไฟล์เอกสาร
16 ม.ค. 2566 กำหนดการใช้สิทธิของ SENAJ-W1 ไฟล์เอกสาร
09 ม.ค. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าหุ้นสามัญของ บริษัท วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ไฟล์เอกสาร
วันที่ หัวข้อ ไฟล์เอกสาร
13 ธ.ค. 2565 แจ้งการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ไฟล์เอกสาร
13 ธ.ค. 2565 แจ้งแต่งตั้งกรรมการการบริษัท และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ไฟล์เอกสาร
08 ธ.ค. 2565 แจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (แก้ไข) ไฟล์เอกสาร
08 ธ.ค. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไฟล์เอกสาร
08 ธ.ค. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2565 ไฟล์เอกสาร
02 ธ.ค. 2565 แจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ไฟล์เอกสาร
21 พ.ย. 2565 การกำหนดวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2566 ไฟล์เอกสาร
16 พ.ย. 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ไฟล์เอกสาร
15 พ.ย. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไข) ไฟล์เอกสาร
14 พ.ย. 2565 แจ้งกรรมการลาออก ไฟล์เอกสาร
14 พ.ย. 2565 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไฟล์เอกสาร