การประชุมผู้ถือหุ้น

Shareholder Meeting

การประชุมผู้ถือหุ้น

เกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น /การเสนอชื่อบุคคล/การส่งคำถามล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประกาศต่างๆ ตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ประกาศ เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น /การเสนอชื่อบุคคล/การส่งคำถามล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SJ-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (เอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 11) (ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ จาก การประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 9)
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 12 และ 13)
สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 12 และ 13)
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
นิยาม “กรรมการอิสระ”
หนังสือมอบฉันทะ
– แบบ ก.
– แบบ ข.
– แบบ ค.
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
แผนที่สถานที่จัดประชุม

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น /การเสนอชื่อบุคคล/การส่งคำถามล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)

นิยาม “กรรมการอิสระ”
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปีแบบรูปเล่ม
แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือมอบฉันทะ
– แบบ ก.
– แบบ ข.
– แบบ ค.

เกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น /การเสนอชื่อบุคคล/การส่งคำถามล่วงหน้า

ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 
รายงานประจำปี 2562 ในรูป QR Code 
หนังสือมอบฉันทะ 
– แบบ ก. 
– แบบ ข. 
– แบบ ค. 
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
นิยาม “ กรรมการอิสระ ” 
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม 
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม 
แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม 

เกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น /การเสนอชื่อบุคคล/การส่งคำถามล่วงหน้า

ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 
ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
รายงานประจำปี 2561 
หนังสือมอบฉันทะ 
– แบบ ก. 
– แบบ ข. 
– แบบ ค. 
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
นิยาม “ กรรมการอิสระ ” 
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม 
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม 
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)