ใบสำคัญแสดงสิทธิ

Financials

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SENX-W1)

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 9 (ครั้งสุดท้าย) ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และขอพักการขาย (SENX-W1) ของบริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
31 ธันวาคม 2561
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 8
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SENX-W1)
31 ธันวาคม 2561
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SENX-W1)
31 ธันวาคม 2561
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SENX-W1)
31 ธันวาคม 2561
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SENX-W1)
31 ธันวาคม 2561
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัั้งที่ 1 (SENAJ-W1)
31 ธันวาคม 2561
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัั้งที่ 1 (SENAJ-W1)
31 ธันวาคม 2561
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัั้งที่ 1 (SENAJ-W1)
31 ธันวาคม 2561
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัั้งที่ 1 (SENAJ-W1)
31 ธันวาคม 2561